Научно-практическая конференция и школа с международным участием, посвященная 90-летию со дня рождения академика В.В.Фролькиса

Гістохімічна активність гепатоцитів статевозрілих і старих щурів та під впливом пестициду 2,4-Д

2013

Мета - вивчити гістотопографію сукцинатдегідрогенази і кислої фосфатази в гепатоцитах статевозрілих  і старих щурів у нормі і під дією пестициду 2,4-Д (ксенобіотик для захисту рослин, який потрапляє в організм людини з продуктами харчування). Вплив пестициду 2,4-Д моделювали шляхом його введення 24 щурам внутрішньошлунково в дозі 1/10 DL50 протягом 14 діб через день.

Методи – гістохімічні методи виявлення в гепатоцитах на  кріостатних зрізах печінки від 10 тварин сукцинатдегідрогенази (тетразолієвий - за Берстоном), кислої фосфатази (одночасного поєднання з фосфатами нафтолів AS і стабільними солями діазонію - за Берстоном) із напівкількісним визначенням  активності в балах (1- 5 балів).

Результати. Сукцинатдегідрогеназа є маркером мітохондрій, пов’язана з клітинними структурами. У гепатоцитах дорослих щурів продукт реакції на сукцинатдегідрогеназу локалізується в цитоплазмі рівномірно в зонах печінкового ацинуса у вигляді окремих грудочок синього кольору і різних розмірів. Активність фермента в  першій зоні печінкового ацинуса 4,33±0,21, у другій зоні – 4, 31±0,34, у третій зоні – 4,29±0,38 бала (різниця між зонами статистично невірогідна). У старих тварин активність фермента дещо менша і становить 4,11±0,14 у першій зоні, 4,18±0,43 – у другій зоні, 4,12±0,36 – у третій зоні (р>0,05). Активність кислої фосфатази в гепатоцитах дорослих тварин у нормі незначна. Гранулярний осад продукту реакції локалізується в клітинах дифузно. Позаклітинно кислої фосфатази в гепатоцитах не виявлено. Активність фермента в першій зоні печінкового ацинуса 2,32±0,18, у другій – 2,18±0,32, у третій – 2,09±0,43 (р>0,05). У старих щурів активність ферменту має більший числовий вираз (відповідно 2,72±0,12, 2,67±0,45 і 2,84±0,56, р<0,05 порівняно з дорослими).

Під впливом пестициду 2,4-Д активність сукцинатдегідрогенази в дорослих тварин зменшується до 14-ї доби з поступовим зростанням до 30-ї доби і повторним зменшенням на 60-у добу (р<0,05). Активність кислої фосфатази збільшується до 60-ї доби (р<0,05). Динаміка змін ферментативної активності  більш виражена в гепатоцитах старих щурів у І і ІІ зонах  печінкового ацинуса.

Висновки. 1.Гепатоцити мають високу активність мітохондріального фермента - сукцинатдегідрогенази, різниця між зрілими і старими щурами мінімальна. 2.Кисла фосфатаза виявляє більшу активність у гепатоцитах старих тварин, що вказує на активність кислих гідролаз у гепатоцитах. 3.Під впливом пестициду 2,4-Д більш виражені зміни ферментативної активності  спостерігаються в старих тварин, що доводить його гепатотоксичну дію і вимагає застосування гепатопротекторів при ознаках функціональної недостатності гепатоцитів.