Научно-практическая конференция и школа с международным участием, посвященная 90-летию со дня рождения академика В.В.Фролькиса

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ, УСКЛАДНЕНУ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ ЗІ ЗБЕРЕЖЕНОЮ ФРАКЦІЄЮ ВИКИДУ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА

2014

Пандемічне зростання хронічної серцевої недостатності (ХСН) відбувається за рахунок ХСН зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка (ФВЛШ), що обумовлює її значення в підвищенні рівнів смертності. В більшості випадків ХСН зі збереженою ФВЛШ зумовлена діастолічною дисфункцією (ДД) ЛШ у хворих на артеріальну гіпертензію з гіпертрофією лівого шлуночка (ГЛШ). Зниження переносимості фізичних навантажень є провідною скаргою, що погіршує якість життя даної категорії пацієнтів.

Мета: Вивчити толерантність до фізичного навантаження та її взаємовідносини з структурно-функціональним станом ЛШ у хворих на гіпертонічну хворобу(ГХ) , що ускладнилась ХСН зі збереженою ФВЛШ.

Методи дослідження: Обстежено 32 хворих (середній вік 66,8+1,4 роки), які страждають на ГХ, ускладнену ХСН зі збереженою ФВЛШ. Всім досліджуваним пацієнтам проводились: тест шестихвилинної ходи за стандартною методикою для визначення функціонального класу(ФК) ХСН за NYHA; антропометричні вимірювання; анкетування за Міннесотським опитувальником якості життя, ехокардіографія з тканинною допплерографією для оцінки діастолічної функції ЛШ. Статистична обробка даних проводилась за допомогою програм Eсxel та Statistica 6.

Результати. Пацієнти з І ФК за NYHA (46,9%) відрізнялись від групи з ІІ ФК (53%) за віком 63,0+1,4 роки та 66,6+2,4 відповідно (р<0,05) та тривалістю ГХ ( 7,47+1,19 роки та 13,36+2,32, р<0,05). Зменшення толерантності до фізичного навантаження з 466,87+9,98 метра в групі І ФК до 358,14+10,77 в групі ІІ ФК (р<0,01) супроводжувалось статистично значущим погіршенням якості життя: кількість балів за Міннесотським опитувальником в групі І ФК склала 23,11+2,69, в групі ІІ ФК -38,93+2,51 (р<0,01). При вивченні морфо-функціонального стану серця суттєвих розбіжностей встановлено не було. Характерною рисою в обох групах був концентричний тип гіпертрофії ЛШ з нормальними розмірами порожнин серця та збереженою ФВЛШ (59,12+1,56 в обох групах) та ДД, переважно за типом порушеної релаксації. Вірогідне зменшення часу сповільнення піку швидкого наповнення (Dec time) у другій групі було пов’язано з наявністю індивідів з порушенням діастолічної функції за типом псевдонормалізації

Висновки. Кореляційний аналіз, проведений у сукупній вибірці продемонстрував тісну зворотню залежність між віком хворих та толерантністю до фізичного навантаження (r=-0,46, р<0,05). Виразність гіпертрофії міокарда ЛШ асоціювала з порушенням діастолічної функції серця (r=0,41, р<0,05). Встановлено також залежність між порушенням систолічної та діастолічної функції серця (r=-0,46, р<0,05).