Научно-практическая конференция и школа с международным участием, посвященная 90-летию со дня рождения академика В.В.Фролькиса

КОРИГУЮЧИЙ ВПЛИВ МЕЛАТОНІНУ НА РЕОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ У ОСІБ ЛІТНЬОГО ВІКУ З СИНДРОМОМ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ

2014

Метаболічні порушення, зокрема такі як інсулінорезистентність (ІР), гіперінсулінемія, порушення толерантності до вуглеводів, значно частіше виявляються у людей похилого віку. Однією із причин розвитку синдрому ІР може бути дефіцит мелатоніну в організмі. Оскільки інсулінорезистентність, яка є пусковим механізмом формування метаболічних порушень, також призводить до дисфункції ендотелію, внутрішньосудинного запалення, гіперкоагуляції актуальним є вивчення впливу мелатоніну на реологічні властивості крові. З літературних джерел відомо, що мелатонін може змінювати функціональний стан тромбоцитів. Однак в літературі відсутні дані щодо впливу мелатоніну на функцію ендотелію мікросудин та показники системи гемостазу у людей літнього віку з ІР, що обумовило проведення нашого дослідження.

Матеріали та методи. Для характеристики гемореологічних властивостей крові визначали в’язкість крові та агрегаційну здатність тромбоцитів. Обстеженя проведено у 36 літніх осіб (66,7 + 1,8 років) без клінічно значимої патології ССС, дихальної системи, ЦНС та ендокринної патології, але з наявністю синдрому інсулінорезистентності.

Результати. Застосування мелатоніну у літніх людей з синдромом інсулінорезистентності привело до позитивних змін реологічних властивостей крові. Зокрема зменшилась в’язкість крові на всіх швидкостях зсуву. Також застосування мелатоніну сприяло статистично значимому зниженню АДФ-індукованої агрегації тромбоцитів у осіб з інсулінорезистентністю (16, 61 + 0,3) (р < 0,05), тоді як у осіб без інсулінорезистентності змін не відбулося.

Висновки. Отримані нами дані свідчать, що під впливом курсового прийому мелатоніну у літніх людей покращуються реологічні властивості крові.