Научно-практическая конференция и школа с международным участием, посвященная 90-летию со дня рождения академика В.В.Фролькиса

ВПЛИВ ЗМІНЕНОГО ГАЗОВОГО СЕРЕДОВИЩА НА АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ ОКИСНОГО МЕТАБОЛІЗМУ У ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ

2014

Відомо, що залежно від ступеня зниження або підвищення вмісту кисню газові суміші можуть здійснювати як саногенний, так і патогенний вплив на організм. Мітохондрії є енергопродукуючими органелами клітин. Вони відіграють важливу роль в процесах адаптації організму до дії несприятливих факторів навколишнього середовища.

Мета роботи – дослідити вікові особливості впливу нормобаричних гіпо- та гіпероксичних газових сумішей з різним вмістом кисню на активність ферментів окисного метаболізму в мітохондріях гепатоцитів щурів.

Матеріали і методи. Дослідження проведено на 44 щурах-самцях лінії Вістар віком 3 і 44 щурах віком 12 місяців. Молодих та дорослих щурів розділили на чотири групи: І – контрольна, ІІ і ІІІ – щури, яким подавали гіпероксичну газову суміш (ГС) з 40%- та 90%-вмістом кисню відповідно, IV – тварини, які отримували гіпоксичну ГС (12% кисню). Гіпероксичні ГС подавали по одній годині щоденно протягом 28 діб, гіпоксичну ГС – по 30 хвилин щоденно. В суспензії мітохондрій печінки фотометрично визначали активність глюкозо-6-фосфатази та сукцинатдегідргенази (СДГ). Статистичну обробку отриманих даних проводили за методом Стьюдента. Зміни показників вважали вірогідними при t<0,05.

Результати. Проведені нами дослідження виявили у 3 місячних щурів, які дихали гіпероксичними ГС як з 40%, так і з 90% - вмістом кисню, вірогідне збільшення активності СДГ на 80 та 83% відповідно. Активність глюкозо-6-фосфатази, одного з ключових ферментів гліколізу, у молодих тварин ІІ та ІІІ групи навпаки – вірогідно зменшилася вдвічі. У 12 місячних щурів, після сеансів дихання гіпероксичними ГС, активність СДГ протягом 28 діб мала тенденцію до зниження на 18% (ІІ група) та 23% (ІІІ група). Активність глюкозо-6-фосфатази у дорослих тварин ІІ групи вірогідно збільшилася вдвічі, а у тварин ІІІ групи – залишилася близькою до контрольних значень. Після впливу гіпоксичної ГС у молодих щурів активність СДГ та глюкозо-6-фосфатази мали тенденцію до збільшення. У дорослих щурів IV-групи активність глюкозо-6-фосфатази вірогідно зменшилася на 36%, а активність СДГ залишалася на рівні контролю.

Висновки. На підставі отриманих нами даних можна зробити висновок, що у молодих тварин під впливом як гіпероксичних, так і гіпоксичної ГС активність СДГ збільшується, що  свідчить про активацію окисного фосфорилювання і посилення енергоутворення в паренхімі печінки. У дорослих щурів активацію окисного фосфорилювання під впливом як гіпероксії, так і гіпоксії не спостерігали. Збільшення активності глюкозо-6-фосфатази та активація процесів гліколізу відбувалася тільки у дорослих щурів, які дихали гіпероксичною ГС з вмістом кисню 40%. Результати досліджень узгоджуються з існуючими данними про те, що молоді тварини мають більші адаптаційні можливості на клітинному рівні для пристосування до умов зміненого газового середовища порівняно з дорослими.