Научно-практическая конференция и школа с международным участием, посвященная 90-летию со дня рождения академика В.В.Фролькиса

ДЕМОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ НАДАННЯ ДОВГОТРИВАЛОЇ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ЛІТНІМ ЛЮДЯМ В УКРАЇНІ

2014

Для оцінки динаміки обсягів забезпечення медико-соціальною допомогою (МСД) літніх людей проаналізовано дані національних рахунків соціального захисту і охорони здоров’я в Україні, а саме допомога в натуральній формі в задоволенні повсякденних турбот (допомога по дому, догляд) по витратах за функцією Похилий вік та поточні витрати охорони здоров’я по функції Стаціонарний довготривалий сестринський догляд за період 2007-2011 роки.

Сума вище згаданих натуральних витрат у сфері соціального захисту та охорони здоров’я практично відбиває загальний обсяг витрат на підтримку і допомогу літнім людям в Україні. В цій роботі не приділяється увага суто медичній складовій системи догляду за літніми, тому що дуже складно в даних, що надає Держкомстат відокремити фінансування наданих медичних послуг лише літнім людям серед усього населення. Розділивши суму витрат за означеними статтями  державних видатків на чисельність населення старше працездатного віку, можна побачити, що в 2007 році на одну літню людину для задоволення її повсякденних потреб держава виділяла 9,69 гривень, в 2008 році – 17,71 грн., в 2009 – 33,27 грн., в 2010 – 36,82 грн., а в 2011 – 45,17 грн.  Якщо припустити, що у майбутньому збережеться позитивна тенденція зростання зазначених середньодушових витрат, то згідно існуючого тренду, у 2060 році сума витрат на МСД складатиме не більше 490 гривень на рік на одну людину старше працездатного віку. Якщо взяти до уваги, що споживачами вище згаданих послуг є переважно особи у віці 75 і старше, середньодушовий обсяг витрат на МСД літнім трохи  збільшується.

За прогнозами Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України до 2060 року кількість людей віком 75 плюс зросте майже на 1,8 млн., а середня тривалість життя після досягнення 65 років збільшиться до 17,8 років. У Німеччині, яка зараз входить до трійки світових лідерів за якістю життя та добробуту літніх людей, витрати на довготривалий сестринський догляд складають 12,4 % фінансування всієї системи охорони здоров’я при тому, що тривалість життя у віці 65 років в цій країні вже у 2008 становила 19,35 років. Для співставлення, в Україні та сама стаття витрат на довготривалий сестринський догляд складає 0,15 % фінансування системи охорони здоров’я. Навіть при збереженні позитивної тенденції росту витрат на МСД літнім людям,  перспективна потреба в цих послугах буде перевищувати пропозицію, а отже, Україна і у 2060 році не зможе наблизитися до сучасного рівня якості життя та добробуту літніх людей, який існує у розвинутих країнах світу.

Співставлення структури витрат систем охорони здоров’я в Німеччині та Україні чітко висвітлює неефективність схеми розподілення доходів та витрат в нашій країні. Необхідно у короткий термін здійснити децентралізацію управління охороною здоров’я з пріоритетністю наповнення місцевих бюджетів. Розгорнути масштабну роботу по залученню ресурсів всіх зацікавлених сторін (комерційних, некомерційних, благодійних та ін.). Розширювати співпрацю з організаціями та установами, які надають необхідні літнім людям послуги, заохочувати до роботи волонтерів.

Згідно прогнозу до 2060 року частка населення України старше працездатного віку зросте до 34,8%, а доля працездатних відповідно зменшиться до 50,5%. Ці обставини, поза сумнівом, призведуть до збільшення фінансового тиску на систему МСД літнім людям. Чи здійсниться цей прогноз повною мірою, покаже тільки час. Але, тим не менше,  вже наявність прогнозу з такими вражаючими цифрами, повинна слугувати для держави непереборним поштовхом до реформації системи.