Научно-практическая конференция и школа с международным участием, посвященная 90-летию со дня рождения академика В.В.Фролькиса

АТИДЕПРЕСИВНА АКТИВНІСТЬ ІЗОФЛАВОНУ, МОДИФІКОВАНОГО 1-ПІПЕРАЗИНІЛЕТОКСИГРУПОЮ

2014

Інволюційні процеси при старінні часто призводять до нейропсихічних розладів, які  зазвичай поєднуються з низкою соматичних захворювань. Враховуючи підвищену чутливість соматичних хворих літнього віку до психофармакотерапії, актуальним завданням герофармакології є пошук  нових ефективних і безпечних засобів нейропсихотропної дії.

Мета. Вивчення спектру психотропної активності нової сполуки – нітрогеновмісної похідної ізофлавону, що включає піперазиновий фрагмент  (лабораторний шифр 5/09).

Методи. На статевозрілих мишах-самцях Ваlb/С моделювали тривожну депресію шляхом зоосоціальних міжсамцевих конфронтацій (Kudryavtseva N. et Avgustinovich D., 1998). В період  динамічного формування патології (з 5 до 20 конфронтації) дослідним самцям профілактично перорально у дозі 100 мг на кг ввводили сполуку 5/09. Після 14 -денного курсу введення проводили оцінку показників соціальної  поведінки (активний або пасивний спротив при конфронтації) та тести на антидепресивну, протитривожну, седативну, антистресорну дію.

Результати.  Встановлено, що у контрольних самців депресивний стан виявлявся зниженням рухової активності, підвищенням тривожності, порушенням комунікативності, ослабленням пізнавальної функції. На відміну від контрольних, у дослідних самців відзначалось зменшення тривожності (в тесті піднятий хрестоподібний лабіринт), збільшувалась  швидкість пізнавальної реакції (тест “кубик”). Відсутність  впливу на знижену  рухову активність (в тесті “відкрите поле”), комунікативність та статеве розпізнавання (в тесті “перегородка”) можна пояснити  превалюванням виявленого раніше седативного ефекту сполуки у застосованій дозі.
У дослідних самців на фоні введення  сполуки 5/09 спостерігались зміни в структурі соціальної поведінки:  посилювався активний спротив (скорочувався  латентний час і зростало числа сутичок),  на 18 % зменшувалась частка самців, що захищались втечею (вискакування з клітки) і на 20 % скорочувалась частка мишей з пасивним спротивом (реакція завмирання/очікування). Така зміна пасивних форм захисту на активні свідчить про більшу стійкість дослідних самців до зоосоціального стресу, про послаблення його депресивних наслідків для тварин та про профілактичний антидепресивний ефект сполуки 5/09.

Висновок. Проведені дослідження свідчать про протитривожну і  антидепресивну дію сполуки 5/09 та її перспективність як потенційного нейропсихотропного засобу.