Научно-практическая конференция и школа с международным участием, посвященная 90-летию со дня рождения академика В.В.Фролькиса

КОМОРБІДНИЙ ПЕРЕБІГ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ ТА АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ: ОСОБЛИВОСТІ БІОМАРКЕРІВ ІМУНОЗАПАЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ У ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ВІКУ

2014

Метою нашого дослідження було вивчення глікемічного профілю у взаємозв’язку з маркерами імунозапалення залежно від рівню прозапального інтерлейкіну-18 (ІЛ-18) у пацієнтів похилого віку з цукровим діабетом 2 типу (ЦД 2 типу) та супутньою артеріальною гіпертензією (АГ).

Матеріали та методи дослідження. Нами обстежено 104 пацієнта на АГ похилого віку. Плазматичний рівень глюкози визначали ферментативним методом, інсуліну натще з використанням набору реактивів DRG® Інсулін (EIA-2935), (DRG Instruments GmbH, Німеччина, Марбург) та HbA1c за реакцією з тіобарбітуровою кислотою. Визначення плазматичного рівню ІЛ-18 проводилося імуноферментним методом з використанням набору реагентів “Human Interleukin 18, IL-18 ELISA Kit” (“Wuhan EIAab Science Co.,Ltd”, China); рівню ІЛ-10 – з використанням набору реагентів «Интерлейкин-10-ИФА-БЕСТ» («Вектор-Бест», Новосибирск, Россия). Статистичну обробку проведено методами непараметричної статистики з використанням Statistica 8.0 for Windows (Statsoft, USA).

Результати дослідження. Обстежено 104 пацієнта на АГ, серед яких 59 жінок (56,7 %) та 45 чоловіків (43,3 %).

Гіперглікемію натще встановлено у 26 пацієнтів (25 %) на АГ, гіперінсулінемію – у 42 пацієнтів (40,4 %). У 59 хворих (56,7 %) виявлено підвищений рівень HbA1c. Інсулінорезистентність за індексом НОМА мали 41 хворий, що склало 39,4 %. У 74 (71,2%) хворих перебіг АГ не супроводжувався порушеннями вуглеводного метаболізму. ЦД 2 типу мав місце у 30 пацієнтів, що становило 28,8 % обстежених. Тертилі за рівнем ІЛ-18 становили 165 пг/мл та 180 пг/мл, таким чином виділено тертильні групи: 1 групу з інтервалом значень менше 165 пг/мл, 2 групу з інтервалом значень 165–179 пг/мл, 3 групу з інтервалом значень 180 пг/мл і більше. Рівень інсуліну у 3 групі (9,92 (7,30; 28,42) мкОд/мл) перевищував рівень 2 групи (8,60 (7,53; 26,67) мкОд/мл) та 1 групи (8,78 (7,20; 20,00) мкОд/мл). В той час, як рівень глюкози, HbA1c, НОМА мали зворотну тенденцію, тобто максимальні значення було відзначено у 1тертильній групі. При аналізі плазматичного вмісту протизапального цитокіну – ІЛ-10 з’ясовано зростання його рівню паралельно ІЛ-18 (1 група – 78,42 (71,30; 80,68) пг/мл; 2 група – 89,80 (85,00; 92,30) пг/мл; 3 група – 90,40 (84,50; 93,20) пг/мл).

Таким чином, нами встановлено, що зростання прозапальної активності асоціювалося зі зростанням протизапальної активності у пацієнтів на АГ з супутнім ЦД 2 типу похилого віку.