Научно-практическая конференция и школа с международным участием, посвященная 90-летию со дня рождения академика В.В.Фролькиса

ВПЛИВ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА РІВЕНЬ АДАПТИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА МУТАГЕНЕЗУ У СТАТЕВИХ КЛІТИНАХ ЕУКАРІОТІВ ПРИ ДІЇ НА РІЗНІ ЕТАПИ ОНТОГЕНЕЗУ

2013

Вікова, статева, видова, та міжлінійна варіабельність кількісних і якісних характеристик дії генотоксикантів свідчить про генотипову залежність їх ушкоджуючої дії. Причому, на різних етапах онтогенезу внесок різноманітних пошкоджень у розвиток патологічних процесів може змінюватися. У більшості випадків генотипові розбіжності, що спостерігаються, пояснюються генетично детермінованим поліморфізмом ферментів метаболізму цих ксенобіотиків та репараційною здатністю клітин.

Найбільш актуальними в наш час є дослідження, присвячені пошуку різноманітних чинників, здатних модифікувати негативні впливи генотоксикантів та підвищувати адаптивні можливості організму людини.

Метою дослідження є вивчення впливу низькоінтенсивного лазерного випромінювання на рівень адаптивних можливостей та мутагенезу у статевих клітинах еукаріотів на різних етапах онтогенезу.

Матеріали та методи. Дослідження проводили на Drosophila melanogaster лінії Canton S. Оцінювали вплив лазерного випромінювання з довжиною хвилі 650 нм. Щільність потужності дорівнювала 2 мВт/см2, експозиція становила 30 хвилин. Оцінювали вплив лазерного випромінювання на генетичний апарат статевих клітин Drosophila melanogaster за допомогою методу обліку домінантних летальних мутацій (на постембріональній стадії розвитку). Мінливість адаптивних ознак визначали за показниками плодючості (за кількістю лялечок та імаго).

Результати дослідження. Аналіз одержаних результатів показав, що при дії на різні етапи онтогенезу Drosophila melanogaster (яйця, личинки, імаго) лазерне випромінювання не індукує статистично значуще підвищення частоти домінантних летальних мутацій порівняно з контролем як при впливі на яйця  (χ21 = 0,15; р > 0,05), так і при дії на личинки (χ22 = 0,17; р > 0,05) та імаго (χ23 = 0,04; р > 0,05).

Визначено достовірне підвищення рівня показників плодючості дрозофіли порівняно з контролем при впливі лазерного випромінювання на яйця: за кількістю лялечок на 76 % (t1 = 7,7; р < 0,05), за кількістю імаго на 73 %  (t2 = 6,7; р < 0,05). Більш значні зміни кількісних ознак виявлені при впливі лазерного випромінювання на личинки. У цій серії дослідів показники плодючості виявилися вищими порівняно з контролем: за кількістю лялечок на 88 % (t1 = 9,3; р < 0,05), за кількістю імаго на 87 % (t2 = 7,0; р < 0,05).

В той же час за умов впливу лазерного випромінювання на імаго достовірних змін порівняно з контролем встановлено не було (t1 = 0,67; t2 = 0,71; р > 0,05).

Висновки. Таким чином, проведені експериментальні дослідження дозволили встановити, що низькоінтенсивне лазерне випромінювання довжиною хвилі 650 нм потужністю 2 мВт/см2 за умов впливу на різні етапи онтогенезу не спричиняє негативного впливу на генетичний апарат статевих клітин Drosophila melanogaster: 1) не індукує статистично значуще підвищення частоти домінантних летальних мутацій; 2) позитивно впливає на рівень адаптивних ознак, достовірно підвищуючи показники плодючості при дії як на яйця, так і на личинки; 3) встановлений позитивний ефект не підтверджується за умов впливу на імаго.